Ochrana osobních údajů

Rádi bychom vás informovali, že ochrana a zpracování osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) ze dne 25. května 2018.

Je naší prioritou chránit Vaše soukromí a Vaše osobní údaje a informace o dalších fyzických osobách.

Účelem této webové stránky je informovat vás o tom, jaké osobní údaje zpracováváme při poskytování právních služeb, za jakým účelem, jakým způsobem a z jakých titulů, kdo další – s vaším nebo bez vašeho souhlasu – může zpracovávat vaše osobní údaje, kde a jak můžete získat informace o zpracovávaných osobních údajích a jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů?

Advokátní kancelář JUDr. Pavlína Vanická, IČ 72015578, sídlem Kašparovo náměstí 2271/5, 180 00 Praha 8.

Kontakt na správce: office@va-legal.cz.

Kdo jsou subjekty osobních údajů?

Subjekty osobních údajů jsou naši klienti, kterým poskytujeme právní služby na základě smlouvy o poskytování právních služeb. Rovněž můžeme zpracovávat osobní údaje třetích osob (poskytnuté klienty nebo získané během poskytování právních služeb). Je-li náš advokát jmenován jako obhájce ex offo v trestním řízení nebo jinak jmenován soudem nebo Českou advokátní komorou (v rámci bezplatné právní pomoci), je subjektem údajů rovněž takový příjemce právní služby.

Jaký je účel zpracování a z jakého titulu zpracováváme osobní údaje?

Účelem je především poskytování právních služeb našim klientům. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž je klient jakožto subjekt údajů smluvní stranou, nebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy na žádost subjektu údajů. Zpracování je rovněž nezbytné pro plnění zákonných povinností, které se na advokátní kancelář vztahují, zejména podle

 • zákona o advokacii
 • zákona o ověřování
 • zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • trestního řádu
 • zákona o účetnictví

Zpracování může být navíc založeno na našem oprávněném zájmu uchovat všechna data, zejména za účelem finančního vypořádání za naše právní služby.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jméno, datum narození, e-mail či telefonní číslo, další různé údaje poskytované klienty jakožto subjekty údajů. Povaha těchto dalších různých údajů může rovněž odpovídat tzv. zvláštním kategoriím osobních údajů podle čl. 9 Nařízení. Pokud jsme osobní údaje nezískali přímo od subjektů údajů, nýbrž prostřednictvím třetí strany, zaznamenáváme také tento zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí.

Nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování ve vztahu k osobním údajům.

Kdo jsou příjemci a zpracovatelé osobních údajů?

Osobní údaje shromážděné během poskytování právních služeb mohou být v plném rozsahu zpřístupněny advokátům a zaměstnancům naší advokátní kanceláře. Všichni advokáti jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Všichni naši zaměstnanci jsou smluvně zavázáni zachovávat důvěrnost osobních údajů, ke kterým mají přístup v rámci svého pracovního zařazení.

Osobní údaje mohou být v omezeném rozsahu zpřístupněny jiným poskytovatelům právních služeb, např. notářům, nespolupracujícím advokátům nebo orgánům veřejné správy, agenturám nebo jiným osobám (jakožto dalším správcům) na základě pokynů klientů nebo pokud je to nezbytné pro dosažení účelu právních služeb nebo je-li to v zájmu klienta.

Zpracovatelé jsou osoby, které zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení. V našem případě to je naše účetní firma a daňový poradce a poskytovatel vzdáleného úložiště.

Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje ani žádná jiná data zpracovávaná v rámci poskytování právních služeb nepřenášíme do třetí země (tj. mimo EU nebo EHP) nebo do mezinárodní organizace, ledaže nás klient k tomuto výslovně neinstruuje, nebo k tomu máme zákonnou povinnost nebo existuje rozhodnutí vládního nebo zahraničního orgánu, který je vůči nám na území České republiky vykonatelný a jsme povinni jej dodržovat.

Jak dlouho ukládáme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu.

Osobní údaje shromážděné při poskytování právních služeb klientům ukládáme do klientských spisů v souladu s profesními předpisy na dobu 10 let od ukončení poskytování právních služeb, ledaže právní předpisy (např. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o archivaci) nestanoví delší doby uchovávání u některých dokumentů obsahujících osobní údaje, v tomto případě jsou osobní údaje ukládány po dobu stanovenou těmito zvláštními právními předpisy.

Po uplynutí výše uvedené lhůty mohou být osobní údaje uchovávány – v případě probíhajícího soudního nebo správního řízení, kontroly či vyšetřování – po dobu nezbytnou pro výkon práv naší advokátní kanceláře (nebo práv spolupracujících advokátů nebo zaměstnanců) nebo našich klientů.

Po uplynutí doby uchovávání jsou všechny osobní údaje bezpečně zničeny nebo (s ohledem na určité typy dokumentů) předány Klientovi.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu

Máme povinnost nahlásit porušení zabezpečení Úřadu pro ochranu osobních údajů a v případě, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob, takový incident neprodleně nahlásit těmto subjektům údajů.

Práva subjektů údajů

Podle Nařízení mají subjekty údajů určitá práva vzhledem k našemu zpracovávání osobních údajů. Tyto jsou:

 • Právo na přístup: Máte právo od nás získat potvrzení o tom, zda se osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávají či ne, a pokud je tomu tak, přístup k těmto osobním údajům a informacím podle čl. 15 Nařízení.
 • Právo na opravu: Máte právo vyžádat si opravu nepřesných osobních údajů a v některých případech doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné, a to dle čl. 16 Nařízení.
 • Právo být zapomenut: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 17 Nařízení na vymazání vašich osobních údajů, např. pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou pro výše uvedené účely nezbytné.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 18 Nařízení na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, např. pokud byste popírali přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • Právo na oznámení: Pokud jste uplatnili své právo na opravu, právo na zapomnění nebo právo na omezení zpracování, máte také právo na oznámení, pokud sdělíme tyto kroky každému potenciálnímu příjemci.
 • Právo na přenositelnost dat: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 20 Nařízení získat vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.
 • Právo na námitku: Máte právo z důvodů uvedených v čl. 21 Nařízení vznést námitku proti zpracování, a to na základě pochyb o nezbytnosti zpracování pro provedení úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která je nám svěřena, nebo na základě našich oprávněných zájmů.
 • Právo podat stížnost: Pokud si myslíte, že vaše práva podle Nařízení byla porušena, máte všeobecné právo podat stížnost u orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – e-mail posta@uoou.cz.