Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), poskytuje JUDr. Pavlína Vanická, advokát, následující informace týkající se vyřizování oznámení dle uvedeného zákona:

Příslušná osoba v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, přijímá a vyřizuje oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u JUDr. Pavlíny Vanické, advokátky, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s níž je oznamovatel nebo byl v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Příslušnou osobou je JUDr. Pavlína Vanická, advokát, tel.: 608209565, e-mail: vanicka@va-legal.cz, adresa pro doručování listinných oznámení: Kašparovo náměstí 2271/5, Praha 8, 180 00.

Oznámení lze učinit osobně sdělením přímo příslušné osobě, ústně prostřednictvím telefonu na čísle 608209565, písemně prostřednictvím e-mailu vanicka@va-legal.cz ke kterému má přístup pouze příslušná osoba nebo dopisem na adresu JUDr. Pavlína Vanická, advokát, Kašparovo náměstí 2271/5, Praha 8, 180 00 (v tomto případě je nutné korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“).

Oznamovatel je povinen v oznámení uvést jméno, příjmení a datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit jeho totožnost.

Oznámení je možné podat též Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Více informací zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Vylučuje se přijímání oznámení od osob, které pro JUDr. Pavlína Vanická, advokát, nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů, s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona. Dále se vylučuje přijímání anonymních oznámení.

Jak bude Vaše oznámení prošetřeno?

Oznamovatel bude vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů. Důvodnost oznámení bude posouzena příslušnou osobou a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu je příslušná osoba oprávněna prodloužit ve skutkově nebo právně složitých případech dvakrát až o 30 dní.